ТАЙЛАН БАЛАНС   
    /төгрөг/    
   Эхний үлдэгдэл  Эцсийн үлдэгдэл    
 МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ                                 -                                     -     
 Кассад байгаа бэлэн мөнгө                                 -                                     -     
 Жижиг мөнгөн сан                                 -                                     -     
 Банкнд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөг/                                 -                                     -     
 Богино хугацаат хадгаламж                                 -                                     -     
 Замд яваа мөнгөн хөрөнгө                                 -                                     -     
 АВЛАГА               424 071,00               1 300 000,00   
 Төлбөртэй үйлчилгээний авлага                                 -                                     -     
 Бусад авлага               424 071,00               1 300 000,00   
 БАРАА МАТЕРИАЛ               869 000,00               1 250 000,00   
 Түхий эд материал                                 -                    420 000,00   
 Дууссаагүй үйлдвэрлэл                                 -                                     -     
 бичиг хэрэг                                 -                      80 000,00   
 хүнсний зүйл                                 -                                     -     
 Хангамжийн материал               119 000,00                                   -     
 Мал, амьтад               750 000,00                  750 000,00   
 Бусад                                 -                                     -     
 НӨӨЦИЙН БАРАА     
 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН            1 293 071,00               2 550 000,00   
 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ     
 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ       448 624 683,00          601 407 834,00   
 Биет хөрөнгө       448 624 683,00          601 407 834,00   
 Барилга, байгууламж       327 704 105,00          462 736 605,00   
 Хуримтлагдсан элэгдэл       (44 824 756,00)          (45 722 957,00)   
 Авто-тээврийн хэрэгсэл          63 237 700,00            63 237 700,00   
 Хуримтлагдсан элэгдэл       (23 594 158,00)          (31 479 158,00)   
 Машин тоног төхөөрөмж          53 062 424,00            48 812 424,00   
 Хуримтлагдсан элэгдэл       (39 962 807,00)          (35 476 760,00)   
 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил          48 247 536,00            79 931 976,00   
 Хуримтлагдсан элэгдэл          (5 056 361,00)          (10 329 546,00)   
 Номын фонд               277 000,00                  277 000,00   
 Хуримтлагдсан элэгдэл                                 -                                     -     
 Бусад үндсэн хөрөнгө          72 103 000,00            75 103 000,00   
 Хуримтлагдсан элэгдэл          (3 056 500,00)            (6 007 450,00)   
 Дуусаагүй барилга, байгууламж                                 -                                     -     
 Биет бус хөрөнгө     
 Программ хангамж            1 186 400,00               1 186 400,00   
 Хуримтлагдсан элэгдэл             (698 900,00)                (861 400,00)   
 Бусад                                 -                                     -     
 Хуримтлагдсан элэгдэл                                 -                                     -     
 БУСАД ХӨРӨНГӨ     
 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН       448 624 683,00          601 407 834,00   
 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН       449 917 754,00          603 957 834,00   
 ӨР ТӨЛБӨР      
 Богино хугацаат өр төлбөр            3 946 687,00                                   -     
 Өглөг            3 946 687,00                                   -     
 Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг            3 946 687,00                                   -     
 Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг     
 Татаас, санхүүжилтийн өглөг                                 -                                     -     
 Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон өглөг                                 -                                     -     
 Зээлийн хүүгийн өглөг                                 -                                     -     
 Бусад өглөг                                 -                                     -     
 Урьдчилж орсон орлого                                 -                                     -     
 Урьдчилгаа- Төсвийн татаас                                 -                                     -     
 Бусд урьдчилж орсон орлого                                 -                                     -     
 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН            3 946 687,00                                   -     
 Урт хугацаат зээл                                 -                                     -     
 УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН                                 -                                     -     
 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН            3 946 687,00                                   -     
 Засгийн газрын хувь оролцоо       325 188 008,00          325 188 008,00   
 Өмнөх үеийн үр дүн       (88 062 559,00)          111 207 737,00   
 Тайлант үеийн үр дүн       199 270 296,00          157 986 767,00   
 хуримтлагдсан үр дүн       111 207 737,00          269 194 504,00   
 хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү            9 575 322,00               9 575 322,00   
 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН       445 971 067,00          603 957 834,00   
 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН       449 917 754,00          603 957 834,00   
                                      -     
       
 Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга ................................................................/ М.Абиш /   
       
 ЗДТГ-ын ня-бо ...................................................................................../ Б.Жанболат /   
       
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС