САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН  
   /төгрөг/  
Үзүүлэлт тодруулга  Өмнөх он  Тайлант он   
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО     
ТАТААС, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО                    -      171 225 857,22      204 746 866,00  
Улсын төсвөөс                    -      162 316 700,00      196 832 100,00  
Урсгал                    -      162 316 700,00      196 832 100,00  
Хөрөнгийн                    -                               -                                 -    
Орон нутгийн төсвөөс                    -           8 909 157,22                               -    
Вакцинжуулалт                    -                               -             6 385 025,00  
Нийгмийн даатгалын сангаас                    -                               -                179 741,00  
Бусад тусгай зориулалтын сангаас                     -                               -                                 -    
Тусламжийн орлого                    -                               -             1 350 000,00  
Торгууль, төлбөрийн орлого                              -                                 -    
Бараа үйлчилгээний орлого     270 874 726,00      202 794 827,00  
мал тооллого                              -             1 122 177,00  
царцаа          2 400 000,00        10 035 820,00  
Нийтийн хамарсан               210 000,00           6 610 890,00  
Нөөц хөрөнгө        52 806 546,00           2 400 000,00  
үнэгүй хүлээн авсан хрөнгийн орлого     215 458 180,00      182 625 940,00  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)     442 100 583,22      407 541 693,00    182 625 940,00 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ     
АЖИЛЛАГСАДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ     129 611 254,00      134 604 160,00  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил     117 035 254,00      121 122 860,00    121 122 860,00  117 622 860,00
Цалин     111 873 354,00      102 245 060,00  
Цалин тусгай нэмэгдлүүд          5 161 900,00        18 877 800,00  
Нийгмийн хамгаллын шимтгэл        12 576 000,00        13 481 300,00  
Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл        12 576 000,00        13 481 300,00  
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж                              -                                 -    
БАРАА , ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ     113 219 033,22      114 950 766,00  
Тогтмол зардал          5 413 170,00           5 714 609,00  
Гэрэл цахилгааны зардал             686 016,00              639 209,00  
Түлш, халаалтын зардал          4 727 154,00           5 075 400,00  
Цэвэр, бохир усны зардал                              -                                 -    
Үйл ажиллагааны зардал                              -                                 -    
Хоол                              -                                 -    
Эм                              -                                 -    
Бусад бараа үйлчилгээний зардал        36 580 317,22        53 824 945,00  
Бичиг хэргийн материал             821 480,00              535 700,00  
Тээвэр, шатхууны зардал          6 957 800,00           6 527 015,00  
Шуудан холбооны зардал             763 100,00              749 500,00  
Дотоод томилолтын зардал          4 847 528,00           3 069 000,00  
Үр дүнгийн урамшуулал          1 450 000,00                               -    
Ном, хэвлэлийн зардал             230 000,00              229 800,00  
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал             282 600,00              258 500,00  
Сургалт семинарын зардал             192 500,00                               -    
газрын төлбөр               38 000,00                38 000,00  
Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал                              -                                 -    
Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худалдан авах зардал             235 000,00              235 000,00  
Төлбөр хураамж, жижиг татварууд             629 825,22              641 200,00  
Программ хангамж             300 000,00              300 000,00  
Урсгал засварын зардал             896 846,00              606 000,00  
лист                179 741,00  
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал             576 435,00   
Элэгдлийн зардал        15 179 203,00        31 767 789,00  
бусад зардал                              -             1 350 000,00  
Хууль заасан          3 000 000,00           6 587 700,00  
Шагнал                750 000,00  
аудит хөлс             180 000,00   
Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал        71 225 546,00        55 411 212,00  
мал тооллого          2 195 849,00           1 122 177,00  
МЭАХЗардал        16 019 000,00        16 470 500,00  
царцаа        15 717 200,00        10 035 820,00  
Вакцинжуулалт          2 036 650,00           6 385 025,00  
Нийтийн хамарсан          5 626 600,00           6 610 890,00  
орон нутгийн нөөц хөрөнгө          2 400 000,00           2 400 000,00  
Төвлөрсөн арга хэмжээ          12 386 800,00  
Шүлхий        27 230 247,00                               -    
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)     242 830 287,22      249 554 926,00      26 564 173,00 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III)=(I-(II))     199 270 296,00      157 986 767,00    225 834 469,00  156 061 767,00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО     
гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн олз     
үнэгүй авсан бараа материал     
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН (IV)     
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ     
Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн гарз /бодит/     
Хөрөнгө худалдсаны гарз     
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)     
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН (VI)=(III)+(IV)-(V)     199 270 296,00      157 986 767,00    151 337 326,00 
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС