МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН     
    /төгрөг/     
 Үзүүлэлт тодрууулга  Өмнөх он  Тайлант он      
 Татаас, санхүүжилтийн орлого                       -      171 225 857,22      221 165 753,00     
 Улсын төсвөөс                       -      162 526 700,00      196 832 100,00     
 Урсгал                         -        196 832 100,00     
 мал тооллого                       -                          -           1 122 177,00     
 Орон нутгийн төсвөөс                       -          8 699 157,22                         -       
 царцаа                       -                          -         10 035 820,00     
 Нийтийн хамарсан                         -                          -           6 610 890,00     
 лист                       -                          -              179 741,00     
 Вакцинжуулалт                       -                          -           6 385 025,00     
 Бараа, үйлчилгээний орлого                       -        53 016 546,00         3 750 000,00     
 онцгой байдал                         -           1 350 000,00     
 үндсэн үйл ажиллагааны орлого                       -             210 000,00                         -       
 Нөөц хөрөнгө         2 400 000,00         2 400 000,00     
 үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого       52 806 546,00                         -       
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)                       -      215 543 246,00      224 915 753,00     
 АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ    136 038 000,00    125 664 567,00      135 926 776,00     
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил    122 556 700,00    113 088 567,00      122 445 476,00     
 Цалин    103 678 900,00    107 926 667,00      103 567 676,00     
 Гэрээт цалин      18 877 800,00        5 161 900,00       18 877 800,00     
 0                       -                          -        
 Нийгмийн хамгаллын шимтгэл      13 481 300,00      12 576 000,00       13 481 300,00     
 Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл      13 481 300,00      12 576 000,00       13 481 300,00     
 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж                       -                          -                           -       
 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ      64 541 800,00      90 935 536,22       87 063 977,00     
 Тогтмол зардал       6 156 400,00        5 392 170,00         6 015 609,00     
 Гэрэл цахилгааны зардал          700 000,00           686 016,00            639 209,00     
 Түлш, халаалтын зардал       5 456 400,00        4 706 154,00         5 376 400,00     
 Цэвэр, бохир усны зардал                       -                          -                           -       
 Үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлттэй шууд холбоотой зардал                         -                           -       
 Хоол                         -                           -       
 Эм                         -                           -       
 Бусад бараа үйлчилгээний зардал      58 385 400,00      85 543 366,22       81 048 368,00     
 Бичиг хэргийн материал          548 800,00           821 480,00            615 700,00     
 Тээвэр, шатхууны зардал       6 672 500,00        6 957 800,00         6 527 015,00     
 Шуудан холбооны зардал          762 300,00           763 100,00            749 500,00     
 Дотоод томилолтын зардал       3 349 800,00        3 390 834,00         3 069 000,00     
 Гадаад томилолтын зардал                         -        
 Ном, хэвлэлийн зардал          230 000,00           230 000,00            229 800,00     
 Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал          283 000,00           282 600,00            258 500,00     
 Шагнал урамшуулал          750 000,00           192 500,00            750 000,00     
 Хуульд заасан       6 587 700,00        3 000 000,00         6 587 700,00     
 Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал          715 000,00                        -                           -       
 Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худалдан авах зардал          235 000,00           235 000,00            235 000,00     
 Төлбөр хураамж, жижиг татварууд          716 000,00           629 825,22            641 200,00     
 тэтгэмж онцгой байдал                         -           1 350 000,00     
 лист                       -                          -              179 741,00     
 Үр дүнгийн урамшуулал                       -          1 450 000,00                         -       
 Урсгал засварын зардал          940 000,00           896 846,00            606 000,00     
 газрын төлбөр            38 000,00            38 000,00              38 000,00     
 Төвөлөрсөн арга хэмжээ      17 386 800,00                        -         15 886 800,00     
 аудитын хөлс            180 000,00                         -       
 программ хангамж          300 000,00           300 000,00            300 000,00     
 нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал                       -             576 435,00                         -       
 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал      18 870 500,00      65 598 946,00       43 024 412,00     
 Мал ангилал                       -          2 195 849,00                         -       
 МЭАХЗардал      16 470 500,00      16 019 000,00       16 470 500,00     
 царцаа                       -        15 717 200,00       10 035 820,00     
 Вакцинжуулалт         2 036 650,00         6 385 025,00     
 Шүлхий мал тооллого       27 230 247,00         1 122 177,00     
 орон нутгийн нөөц хөрөнгө       2 400 000,00        2 400 000,00         2 400 000,00     
 Нийтийн хамарсан төсөл арга хэмжээний зардал         5 626 600,00         6 610 890,00     
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (II)    200 579 800,00    216 600 103,22      222 990 753,00     
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)   (200 579 800,00)       (1 056 857,22)         1 925 000,00     
 Хөрөнгийн орлого                         -                           -       
 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого                         -                           -       
 Бусад хөрөнгийн борлуулалтын орлого                         -                           -       
 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (IV)                         -                           -       
 Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авах зардал                       -          4 415 700,00         1 925 000,00     
 Хөрөнгийн бусад зардал                         -                           -       
 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (V)                       -          4 415 700,00         1 925 000,00     
 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)                       -         (4 415 700,00)        (1 925 000,00)     
 САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ                           -       
 Авсан зээл                           -       
 Төлсөн зээл                           -       
 САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ ДҮН(VIII)                           -       
 НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (IX)=(VII)+(VIII)                           -       
 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                           -       
 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                           -       
          
          
         
 Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга ................................................................/ М.Абиш /      
          
 ЗДТГ-ын ня-бо ...................................................................................../ Б.Жанболат /      
          
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС