ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ /ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН   
 /төгрөг/   
 Үзүүлэлт  Засгийн газрын оруулсан капитал  Дахин үнэлгээний нөөц  Хуримтлагдсан үр дүн  Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн   
 2013 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл                            325 188 008,00                       9 575 322,00           111 207 737,00                      445 971 067,00  
 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт                                                  -    
 Залруулсан үлдэгдэл                                                     -                                             -                                      -                                                -    
 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт                                                  -    
 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөрөөгүй олз, гарз                                                  -    
 Тайлант үеийн үр дүн                                       -                                                -    
 20 оны -р сарын 30-ны үлдэгдэл                                                     -                                             -                                      -                                                -    
 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт                                                  -    
 Залруулсан үлдэгдэл                                                  -    
 Актталсан хөрөнгийн элэгдэлийн хасалт                                                     -                                                  -    
 Акталсан хөрөнгө                                                     -                                                  -    
 Тусламж хандиваар                                                     -                                                  -    
 Тайлант үеийн үр дүн              157 986 767,00                      157 986 767,00  
 2014 оны 06-р сарын 01-ийн үлдэгдэл                            325 188 008,00                       9 575 322,00           269 194 504,00                      603 957 834,00  
       
       
Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга ................................................................/ М.Абиш /   
       
ЗДТГ-ын ня-бо ...................................................................................../ Б.Жанболат /   
       
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС