Үндсэн хөрөнгө  
 Үндсэн хөрөнгийн үлдэгдлийг санхүүгийн байдлын тайланд элэгдлийг хассан цэвэр дүнгээр      
 харуулна. Үндсэн хөрөнгө нь дараах зүйлээс бүрдэнэ.       /төгрөг/   
 Үзүүлэлт Барилга байгуу-ламж  Авто тээврийн хэрэгсэл  Машин тоног төхөөрөмж  Тавилга а.а-н эд хогшил  Номын фонд  Бусад үндсэн хөрөнгө  Дуусаагүй барилга  Биет бус хөрнгө  ДҮН   
 Оны эхний үлдэгдэл      327 704 105,00  63 237 700,00  53 062 424,00  48 247 536,00  277 000,00  72 103 000,00        1 186 400,00  565 818 165,00  
 Нэмэгдсэн      148 116 500,00                      -      1 750 000,00  31 684 440,00                 -      3 000 000,00                   -                           -    184 550 940,00  
 Худалдан авсан      1 750 000,00       175 000,00          1 925 000,00  
 Хандиваар      148 116 500,00                      -                       -    31 509 440,00     3 000 000,00    182 625 940,00  
 Шилжүүлэн авсан                               -    
 Бусад                               -    
 Хасагдсан        13 084 000,00                      -      6 000 000,00                     -                   -                       -                     -                           -      19 084 000,00  
 Худалдсан                       -                               -    
 Акталсан                            -                        -                        -                             -    
 Шилжүүлсэн        13 084 000,00     6 000 000,00    13 084 000,00      32 168 000,00  
 Бусад                               -    
 Эцсийн үлдэгдэл      462 736 605,00  63 237 700,00  48 812 424,00  79 931 976,00  277 000,00  75 103 000,00                   -         1 186 400,00  731 285 105,00  
 Элэгдэл        45 722 957,00  31 479 158,00  35 476 760,00  10 329 546,00                 -      6 007 450,00           861 400,00  129 877 271,00  
 Элэгдэл хассан дүн      417 013 648,00  31 758 542,00  13 335 664,00  69 602 430,00  277 000,00  69 095 550,00                   -            325 000,00  601 407 834,00  
             
 Хуримтлагдсан элэгдэл   
             
 Үзүүлэлт Барилга байгууламж  Авто тээврийн хэрэгсэл  Машин тоног төхөөрөмж  Тавилга а.а-н эд хогшил  Номын фонд  Бусад үндсэн хөрөнгө  Биет бус хөрөнгө  ДҮН    
 Оны эхний үлдэгдэл        44 824 756,00  23 594 158,00  39 962 807,00    5 056 361,00     3 056 500,00    698 900,00   117 193 482,00   
 Зардал        13 982 201,00    7 885 000,00    1 513 953,00    5 273 185,00     2 950 950,00    162 500,00     31 767 789,00   
 Данснаас хасалт         13 084 000,00                      -      6 000 000,00                     -                        -        19 084 000,00   
 Эцсийн үлдэгдэл        45 722 957,00  31 479 158,00  35 476 760,00  10 329 546,00                 -      6 007 450,00    861 400,00   129 877 271,00   
             
 Биет хөрөнгө худалдан авахын тулд зээлийн барьцаанд тавигдсан аливаа хөрөнгиын дүнг (хөрөнгөөр ангиар) тодруулна.   
             
             
  Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга ................................................................/ М.Абиш /      
             
  ЗДТГ-ын ня-бо ...................................................................................../ Б.Жанболат      
             
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС