Өглөг
         Санхүүгийн байдлын тайланд тусгасан өглөгийн үлдэгдэл нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ:
      
 /төгрөгөөр/
 Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл  Нэмэгдсэн  Хорогдсон  Эцсийн үлдэгдэл 
 Цалингийн  ашигт өглөг    3 946 687,00                      -       3 946 687,00                         -  
 НДШ, ЭМДШ-ийн өглөг                       -                            -  
 Тээвэр шатахуун                            -  
 Бичиг хэрэг                            -  
 Шуудан холбоо интернетийн төлбөр                            -  
 Дотоод албан томилолт                            -  
 Эмийн өглөг                            -  
 Хоолны өглөг                            -  
 Бусад өглөг                        -                            -                           -  
 Хүмүүстэй хийх тооцооны                            -  
 Дүн    3 946 687,00                      -       3 946 687,00                         -  
      
 Авлага
         Санхүүгийн байдлын тайланд тусгасан авлага нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ:
  
 /төгрөгөөр/
 Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хорогдсон  Эцсийн үлдэгдэл 
 Цалингийн авлага       424 071,00  1 300 000,00        424 071,00     1 300 000,00
 НДШ, ЭМДШ-ийн авлага                            -  
 Гэрэл, цахилгааны авлага                            -  
 Түлш халаалтын авлага                            -  
 Цэвэр, бохир усны авлага                            -  
 Шуудан, холбооны өглөг                            -  
 Эмийн өглөг                            -  
 Хоолны өглөг                            -  
 Бусад өглөг                        -                            -                           -  
 Хүмүүстэй хийх тооцооны                            -  
 Дүн       424 071,00  1 300 000,00        424 071,00     1 300 000,00
      
      
 Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга ................................................................/ М.Абиш / 
      
 ЗДТГ-ын ня-бо ...................................................................................../ Б.Жанболат / 
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС