САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН  
    /төгрөг/  
 Үзүүлэлт тодруулга  Өмнөх он  Тайлант он   
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО     
 ТАТААС, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО                    -      171 225 857,22      137 330 700,00  
 Улсын төсвөөс                    -      162 316 700,00      134 789 700,00  
 Урсгал                    -      162 316 700,00      134 789 700,00  
 Хөрөнгийн                    -                               -                                 -    
 Орон нутгийн төсвөөс                    -           8 909 157,22                               -    
 Вакцинжуулалт                    -                               -                                 -    
 Нийгмийн даатгалын сангаас                    -                               -             2 541 000,00  
 Бусад тусгай зориулалтын сангаас                     -                               -                                 -    
 Тусламжийн орлого                    -                               -                                 -    
 Торгууль, төлбөрийн орлого                              -                                 -    
 Бараа үйлчилгээний орлого     270 874 726,00           3 277 775,00  
 мал тооллого                              -                844 355,00  
 царцаа          2 400 000,00           1 033 420,00  
 Нийтийн хамарсан               210 000,00                               -    
 Нөөц хөрөнгө        52 806 546,00           1 400 000,00  
 үнэгүй хүлээн авсан хрөнгийн орлого     215 458 180,00   
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)     442 100 583,22      140 608 475,00                            -   
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ     
 АЖИЛЛАГСАДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ     129 611 254,00        96 637 766,00  
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил     117 035 254,00        88 670 766,00    121 122 860,00  126 757 804,00
 Цалин     111 873 354,00        88 670 766,00  
 Цалин тусгай нэмэгдлүүд          5 161 900,00                               -    
 Нийгмийн хамгаллын шимтгэл        12 576 000,00           7 967 000,00  
 Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл        12 576 000,00           7 967 000,00  
 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж                              -                                 -    
 БАРАА , ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ     113 219 033,22        34 373 083,00  
 Тогтмол зардал          5 413 170,00           5 801 408,00  
 Гэрэл цахилгааны зардал             686 016,00              366 608,00  
 Түлш, халаалтын зардал          4 727 154,00           5 434 800,00  
 Цэвэр, бохир усны зардал                              -                                 -    
 Үйл ажиллагааны зардал                              -                                 -    
 Хоол                              -                                 -    
 Эм                              -                                 -    
 Бусад бараа үйлчилгээний зардал        36 580 317,22        15 216 100,00  
 Бичиг хэргийн материал             821 480,00              398 100,00  
 Тээвэр, шатхууны зардал          6 957 800,00           2 992 600,00  
 Шуудан холбооны зардал             763 100,00              687 000,00  
 Дотоод томилолтын зардал          4 847 528,00           1 232 200,00  
 Үр дүнгийн урамшуулал          1 450 000,00                               -    
 Ном, хэвлэлийн зардал             230 000,00              287 700,00  
 Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал             282 600,00                96 100,00  
 Сургалт семинарын зардал             192 500,00                               -    
 газрын төлбөр               38 000,00                               -    
 Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал                              -                572 000,00  
 Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худалдан авах зардал             235 000,00              147 000,00  
 Төлбөр хураамж, жижиг татварууд             629 825,22                61 000,00  
 Программ хангамж             300 000,00              174 600,00  
 Урсгал засварын зардал             896 846,00              273 200,00  
 лист                  40 000,00  
 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал             576 435,00              344 500,00  
 Элэгдлийн зардал        15 179 203,00   
 бусад зардал                              -                  20 000,00  
 Хууль заасан          3 000 000,00                               -    
 өндөр настан тэтгэвэрт гархад             7 540 100,00  
 аудит хөлс             180 000,00              350 000,00  
 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал        71 225 546,00        13 355 575,00  
 мал тооллого          2 195 849,00              844 355,00  
 МЭАХЗардал        16 019 000,00           7 471 200,00  
 царцаа        15 717 200,00           1 033 420,00  
 Вакцинжуулалт          2 036 650,00              128 000,00  
 Нийтийн хамарсан          5 626 600,00                               -    
 орон нутгийн нөөц хөрөнгө          2 400 000,00           1 337 600,00  
 Төвлөрсөн арга хэмжээ                                 -    
 мараа хужир        27 230 247,00           2 541 000,00  
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)     242 830 287,22      131 010 849,00        4 752 328,00 
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III)=(I-(II))     199 270 296,00           9 597 626,00    204 022 624,00     (4 752 328,00)
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО     
 гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн олз     
 үнэгүй авсан бараа материал     
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН (IV)     
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ     
 Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн гарз /бодит/     
 Хөрөнгө худалдсаны гарз     
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)     
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН (VI)=(III)+(IV)-(V)     199 270 296,00           9 597 626,00        2 948 185,00 
       
       
 Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга ................................................................/ М.Абиш /   
       
 ЗДТГ-ын ня-бо ...................................................................................../ Б.Жанболат /   
       
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС