МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
    /төгрөг/
 Үзүүлэлт тодрууулга  Өмнөх он  Тайлант он 
 Татаас, санхүүжилтийн орлого                       -      221 165 753,00      140 608 475,00
 Улсын төсвөөс                       -      196 832 100,00      134 789 700,00
 Урсгал     196 832 100,00      134 789 700,00
 мал тооллого                       -          1 122 177,00            844 355,00
 Орон нутгийн төсвөөс                       -            1 400 000,00
 царцаа                       -        10 035 820,00         1 033 420,00
 Нийтийн хамарсан                         -          6 610 890,00 
 лист                       -             179 741,00         2 541 000,00
 Вакцинжуулалт                       -          6 385 025,00 
 Бараа, үйлчилгээний орлого                       -          3 750 000,00                         -  
 онцгой байдал         1 350 000,00 
 үндсэн үйл ажиллагааны орлого                       -    
 Нөөц хөрөнгө         2 400 000,00 
 үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого                           -  
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)                       -      224 915 753,00      140 608 475,00
 АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ                       -      135 926 775,00       92 325 438,00
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                       -      122 445 475,00       84 358 438,00
 Цалин     103 567 675,00       84 358 438,00
 Гэрээт цалин       18 877 800,00 
 0                       -                          -   
 Нийгмийн хамгаллын шимтгэл                       -        13 481 300,00         7 967 000,00
 Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл       13 481 300,00         7 967 000,00
 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж                       -                          -                           -  
 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ                       -        87 063 975,00       33 933 083,00
 Тогтмол зардал                       -          6 015 608,00         5 441 408,00
 Гэрэл цахилгааны зардал            639 209,00            366 608,00
 Түлш, халаалтын зардал         5 376 399,00         5 074 800,00
 Цэвэр, бохир усны зардал                       -                          -                           -  
 Үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлттэй шууд холбоотой зардал                         -                           -  
 Хоол                         -                           -  
 Эм                         -                           -  
 Бусад бараа үйлчилгээний зардал                       -        81 048 367,00       28 491 675,00
 Бичиг хэргийн материал            615 699,00            318 100,00
 Тээвэр, шатхууны зардал         6 527 015,00         2 992 600,00
 Шуудан холбооны зардал            749 500,00            687 000,00
 Дотоод томилолтын зардал         3 069 000,00         1 232 200,00
 Гадаад томилолтын зардал   
 Ном, хэвлэлийн зардал            229 800,00            287 700,00
 Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал            258 500,00              96 100,00
 Шагнал урамшуулал            750 000,00 
 Хуульд заасан         6 587 700,00 
 Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал                         -              572 000,00
 Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худалдан авах зардал            235 000,00            147 000,00
 Төлбөр хураамж, жижиг татварууд            641 200,00              61 000,00
 тэтгэмж онцгой байдал маягт хэвлэх         1 350 000,00              20 000,00
 лист тээвэр оношлого            179 741,00              40 000,00
 өндөр настан тэтгэвэрт гархад                         -           7 540 100,00
 Урсгал засварын зардал            606 000,00            273 200,00
 газрын төлбөр             38 000,00 
 Төвөлөрсөн арга хэмжээ       15 886 800,00 
 аудитын хөлс                         -              350 000,00
 программ хангамж мэдээлэл технологи            300 000,00            174 600,00
 нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал                       -                          -              344 500,00
 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал                       -        43 024 412,00       13 355 575,00
 мараа хужир                       -                          -           2 541 000,00
 МЭАХЗардал       16 470 500,00         7 471 200,00
 царцаа                       -        10 035 820,00         1 033 420,00
 Вакцинжуулалт даатгал         6 385 025,00            128 000,00
 Шүлхий мал тооллого         1 122 177,00            844 355,00
 орон нутгийн нөөц хөрөнгө         2 400 000,00         1 337 600,00
 Нийтийн хамарсан төсөл арга хэмжээний зардал         6 610 890,00 
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (II)                       -      222 990 750,00      126 258 521,00
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)                       -          1 925 003,00       14 349 954,00
 Хөрөнгийн орлого                         -                           -  
 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого                         -                           -  
 Бусад хөрөнгийн борлуулалтын орлого                         -                           -  
 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (IV)                         -                           -  
 Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авах зардал                       -                          -   
 Хөрөнгийн бусад зардал                         -                           -  
 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (V)                       -                          -                           -  
 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)                       -                          -                           -  
 САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ                           -  
 Авсан зээл                           -  
 Төлсөн зээл                           -  
 САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ ДҮН(VIII)                           -  
 НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (IX)=(VII)+(VIII)                           -  
 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                           -  
 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл         14 349 954,00
     
     
    
 Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга ................................................................/ М.Абиш / 
     
 ЗДТГ-ын ня-бо ...................................................................................../ Б.Жанболат / 
     
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС