ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ /ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН 
 /төгрөг/ 
 Үзүүлэлт  Засгийн газрын оруулсан капитал  Дахин үнэлгээний нөөц  Хуримтлагдсан үр дүн  Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн 
 2013 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл                            325 188 008,00                       9 575 322,00           269 194 504,00                      603 957 834,00
 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт                                                  -  
 Залруулсан үлдэгдэл                                                     -                                             -                                      -                                                -  
 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт                                                  -  
 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөрөөгүй олз, гарз                                                  -  
 Тайлант үеийн үр дүн                                       -                                                -  
 20 оны -р сарын 30-ны үлдэгдэл                                                     -                                             -                                      -                                                -  
 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт                                                  -  
 Залруулсан үлдэгдэл                                                  -  
 Актталсан хөрөнгийн элэгдэлийн хасалт                                                     -                                                  -  
 Акталсан хөрөнгө                                                     -                                                  -  
 Тусламж хандиваар                                                     -                                                  -  
 Тайлант үеийн үр дүн                   9 597 626,00                          9 597 626,00
 2014 оны 06-р сарын 01-ийн үлдэгдэл                            325 188 008,00                       9 575 322,00           278 792 130,00                      613 555 460,00
     
     
Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга ................................................................/ М.Абиш / 
     
ЗДТГ-ын ня-бо ...................................................................................../ Б.Жанболат / 
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС