Үндсэн хөрөнгө  
 Үндсэн хөрөнгийн үлдэгдлийг санхүүгийн байдлын тайланд элэгдлийг хассан цэвэр дүнгээр      
 харуулна. Үндсэн хөрөнгө нь дараах зүйлээс бүрдэнэ.       /төгрөг/   
 Үзүүлэлт Барилга байгуу-ламж  Авто тээврийн хэрэгсэл  Машин тоног төхөөрөмж  Тавилга а.а-н эд хогшил  Номын фонд  Бусад үндсэн хөрөнгө  Дуусаагүй барилга  Биет бус хөрнгө  ДҮН   
 Оны эхний үлдэгдэл      462 736 605,00  63 237 700,00  48 812 424,00  79 931 976,00  277 000,00  75 103 000,00        1 186 400,00  731 285 105,00  
 Нэмэгдсэн                            -                        -                       -                       -                   -                       -                     -                           -                         -    
 Худалдан авсан                       -                       -                             -    
 Хандиваар                            -                        -                       -                       -                        -                           -    
 Шилжүүлэн авсан                               -    
 Бусад                               -    
 Хасагдсан                            -                        -                       -                       -                   -                       -                     -                           -                         -    
 Худалдсан                       -                               -    
 Акталсан                            -                        -                        -                             -    
 Шилжүүлсэн                            -                        -                         -                           -    
 Бусад                               -    
 Эцсийн үлдэгдэл      462 736 605,00  63 237 700,00  48 812 424,00  79 931 976,00  277 000,00  75 103 000,00                   -         1 186 400,00  731 285 105,00  
 Элэгдэл        45 722 957,00  31 479 158,00  35 476 760,00  10 329 546,00                 -      6 007 450,00           861 400,00  129 877 271,00  
 Элэгдэл хассан дүн      417 013 648,00  31 758 542,00  13 335 664,00  69 602 430,00  277 000,00  69 095 550,00                   -            325 000,00  601 407 834,00  
             
 Хуримтлагдсан элэгдэл   
             
 Үзүүлэлт Барилга байгууламж  Авто тээврийн хэрэгсэл  Машин тоног төхөөрөмж  Тавилга а.а-н эд хогшил  Номын фонд  Бусад үндсэн хөрөнгө  Биет бус хөрөнгө  ДҮН    
 Оны эхний үлдэгдэл        45 722 957,00  31 479 158,00  35 476 760,00  10 329 546,00     6 007 450,00    861 400,00   129 877 271,00   
 Зардал                            -                        -                       -                       -                        -                     -                           -     
 Данснаас хасалт                             -                        -                       -                       -                        -                            -     
 Эцсийн үлдэгдэл        45 722 957,00  31 479 158,00  35 476 760,00  10 329 546,00                 -      6 007 450,00    861 400,00   129 877 271,00   
             
 Биет хөрөнгө худалдан авахын тулд зээлийн барьцаанд тавигдсан аливаа хөрөнгиын дүнг (хөрөнгөөр ангиар) тодруулна.   
             
             
  Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга ................................................................/ М.Абиш /      
             
  ЗДТГ-ын ня-бо ...................................................................................../ Б.Жанболат      
             
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС