Бараа материал
 Санхүүгийн байдлын тайланд тусгасан бараа материал нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ:   
      /төгрөг/ 
Үзүүлэлт шатах тослох, түлш материал  Дуусаагүй үйлдвэрлэл  Бэлэн бүтээгдхүүн  Хангамжийн материал  Мал амьтад  Бичиг хэрэг  ДҮН 
Оны эхний үлдэгдэл         420 000,00     750 000,00       80 000,00     1 170 000,00
Нэмэгдсэн     3 600 200,00                 -                    -                     -                     -       185 000,00     3 785 200,00
Худалдан авсан     3 600 200,00         185 000,00     3 785 200,00
Хандиваар                               -  
Шилжүүлэн авсан                               -  
Бусад                               -  
Хасагдсан     3 960 200,00                 -                    -                     -                     -       265 000,00     4 225 200,00
Худалдсан, зарцуулсан     3 960 200,00         265 000,00     4 225 200,00
Шилжүүлсэн                               -  
Бусад                               -  
Эцсийн үлдэгдэл           60 000,00                 -                    -                     -    750 000,00                     -           730 000,00
        
        
Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга ................................................................/ М.Абиш / 
        
ЗДТГ-ын ня-бо ...................................................................................../ Б.Жанболат / 
        
2015-09-11
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС