МАЯГТ 3

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2015 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ

ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

Санхүүжилтийн эх үүсвэр[1]: ОНХСан

 

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг[2] (мян. төг)

Гэрээний дүн (мян.төг)

Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам[3]

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа

Тайлбар, тодруулга

Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо

E-procurement сайтад тендерийн урилга ний-тэлсэн огноо

 

Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо

Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ЗДТГ-ын гадна талын тохижилт

6.000.0

6.000.0

 

ШГБ

 

 

 

2015.04.25

2015.05.25

Дууссан

2

Баримал

10.000.0

10.000.0

 

ШГБ

 

 

 

2015.05.25

2015.07.01

Дууссан

3

Соёлын төвийн сандал, ширээ авах

3.000.0

3.000.0

 

ШГБ

 

 

 

2015.05.15

2015.05.30

Дууссан

4

Шилэн кабель татах

6.000.0

3.200.0

 

ШГБ

 

 

 

 

 

Дууссан

5

Цахим хуудас хийлгэх

1.300.0

1.300.0

 

ШГБ

 

 

 

2015.03.10

2015.03.15

Дууссан

6

Дотуур байрны засвар

5.000.0

5.000.0

 

ШГБ

 

 

 

2015.08.01

2015.08.25

Дууссан

7

2-р багийн Засаг даргыг унаатай болгох

1.500.0

1.500.0

 

ШГБ

 

 

 

2015.08.10

2015.08.15

Дууссан

 

 

 

 

Хянасан:  Төсвийн ерөнхий менежер                                                   /М.Авиш/

 

 

 

[1] Төсвийн хөрөнгө оруулалт, урсгал төсөв, өөрийн хөрөнгө, зээл, тусламжийн хөрөнгийн аль нь болохыг ялгаж бичнэ. Санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр тайлан бэлтгэнэ.

[2] Батлагдсан төсөв гэдэгт тухайн жилийн хэрэгцээнд батлагдсан нийт төсөвт өртөг (хэрэв уг худалдан авах ажиллагаа нь нэг жилээс дээш хугацаагаар үргэлжлэх бол зөвхөн тухайн жилийнхийг бус нийт төсөвт өртгийг бичнэ)-ийг ойлгоно.

[3] Энэ баганад хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан журмаас аль тохирохыг сонгож бичнэ. Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам – НТШ, Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтын журам - ХТШ, Харьцуулалтын арга – ХА, Шууд гэрээ байгуулах – ШГБ, Тендер шалгаруулалтгүй шууд худалдан авах - ШХА гэж товчилж тэмдэглэнэ. Хэрэв НТШ-аас өөр журам хэрэглэсэн бол уг журмыг хэрэглэсэн үндэслэлийг тайлбар, тодруулга гэсэн багананд бичнэ.

2015-10-16
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС