Төсвийн ил тод байдал

Бугат сумын ЗДТГ-ын 2022 оны батлагдсан төсөв

БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ 2022 ОН   Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв НИЙТ

Дэлгэрэнгүй

УЛСЫН ТӨСӨВ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ

УЛСЫН ТӨСӨВ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ 2022 ОН Дансны дугаар Дансны

Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл – 2022 он

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ,ГҮЙЦЭТГЭЛ 2022 ОН № Захиалагч Төсөл, арга хэмжээний нэр Эхлэх он

Дэлгэрэнгүй