Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт