Бугат сумын ЗДТГ-ын 2022 оны батлагдсан төсөв

БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ
2022 ОН

 

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 382,712.5
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 382,712.5
БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 346,472.7
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 263,284.6
Їндсэн цалин 163,261.5
Нэмэгдэл 61,518.3
Гэрээт ажлын цалин 38,504.8
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 33,019.9
Тэтгэврийн даатгал 21,944.4
Тэтгэмжийн даатгал 3,368.9
ЇОМШ-ний даатгал 2,055.1
Ажилгїйдлийн даатгал 513.8
Эрїїл мэндийн даатгал 5,137.7
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 21,184.6
Гэрэл, цахилгаан 865.0
Тїлш, халаалт 20,319.6
Хангамж, бараа материалын зардал 10,170.5
Бичиг хэрэг 1,165.8
Тээвэр, шатахуун 6,848.0
Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 2,068.7
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 88.0
Нормативт зардал 457.0
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 457.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 1,100.0
Урсгал засвар 1,100.0
Томилолт, зочны зардал 1,739.5
Дотоод албан томилолт 1,739.5
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 11,716.6
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн бусад нийтлэг ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 10,529.2
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 362.2
Даатгалын їйлчилгээ 90.3
Тээврийн хэрэгслийн татвар 178.9
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 75.0
Мэдээллийн технологийн їйлчилгээ 378.7
Газрын тєлбєр 37.3
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 65.0
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 3,800.0
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 3,300.0
Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 500.0
УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 36,239.8
Засгийн газрын урсгал шилжїїлэг 15,317.8
Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг 15,317.8
Бусад урсгал шилжїїлэг 20,922.0
Тєрєєс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 20,922.0
ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 382,712.5
Орон нутгийн тєсвєєс санхїїжих 382,712.5
Орон нутгийн тєсвєєс 367,394.7
Орон нутгийн хєгжлийн сангаас санхїїжих 15,317.8

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *