admin

Test

READ MORE

Бугат сумын ЗДТГ-ын 2022 оны батлагдсан төсөв

БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ 2022 ОН   Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 382,712.5 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 382,712.5 БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 346,472.7 Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 263,284.6 Їндсэн цалин 163,261.5 Нэмэгдэл 61,518.3 Гэрээт ажлын цалин 38,504.8 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 33,019.9 Тэтгэврийн даатгал 21,944.4 Тэтгэмжийн даатгал […]

READ MORE

Бугат сумын ЗДТГ-ын 2021 оны Санхүүгийн тайлан

READ MORE

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд Лавлагаа авагчийн иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар /хэрвээ тухайн эд хөрөнгийн өмчлөгч биш бол өмчлөгчөөс олгосон нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, эсхүл итгэмжлэлтэй байна./ Өргөдөл, хүсэлт /дэлгэрэнгүй эсвэл хураангуй лавлагаа авах талаараа тодорхой бичнэ/ Үйлчилгээний хураамж : – Дэлгэрэнгүй лавлагаа 5000 төгрөг, Яаралтай бол 10000 […]

READ MORE

ИРГЭНИЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЛАВЛАГАА АВАХАД

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр, нэр өөрчсний бүртгэлийн лавлагаа авах бол Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэлийн лавлагаа авах бол Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авах бол 1-р /ХААТР/ маягтын лавлагаа Төрөл садны лавлагаа Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах бол Регистрийн дугаартай холбогдолтой лавлагааг олгоход […]

READ MORE

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Галт зэвсгийн албан татвар төлөгч 1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасны дагуу галт зэвсэг эзэмшиж байгаа дараах этгээд албан татвар төлнө: 1.1.1.Монгол Улсын иргэн; 1.1.2.өмчийн бүх төрөлд хамаарах хуулийн этгээд. 2 дугаар зүйл. Албан татвар ногдуулах галт зэвсэг 2.1.Хууль сахиулах албаны болон байлдааны /зэвсэгт хүчин, хил […]

READ MORE

Тэврийн хэрэгсэлийн татвар төлөх

READ MORE

Малын тоо толгойн албан татвар

READ MORE

Асаргааны тэтгэмж

READ MORE

Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж

READ MORE